tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ร่วมงานวันเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม RSS

 

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี ปามา ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพิเศษ ร่วมงานวันเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมการทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ และร่วมจัดนิทรรศการ แนะนำภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาจำนวน 12 แห่ง ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ร่วมกิจกรรม จำนวน 370 คน