tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

แนะแนวอาชีพในสถานศึกษาและโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ณ โรงเรียนฉือจี้ RSS

 

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายแนะแนวอาชีพ ดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาและโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ณ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งฝ่ายแนะแนวอาชีพบรรยายให้ความรู้เรื่องการรู้จักตนเอง โลกอาชีพ สภานการ์ตลาดแรงงาน การให้บริการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพพร้อมแปลผลการทดสอบ การให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อตามโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) การเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยการแนะแนวจากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเซีย โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 125 คน