tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 RSS

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี ปามา ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน และนางสาวกุลญาดา สินจารุกุล ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ กลุ่มรับงานไปทำที่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ และการกำหนดประเด็นเป้าหมาย ที่จะดำเนินการจัดการแรงงานนอกระบบฯ โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 16 คน