tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในงานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 RSS

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ และการให้บริการจัดหางานในประเทศ ในงานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 3  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 33 คน