tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอฝาง RSS

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางภัณฑิลา  แก้วบุญเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอฝาง ณ ห้องประชุมอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตทำงานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม และการป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 492 คน