tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

บรรยายและทำแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 RSS

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางปลิดา ร่วมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ การยืน การนั่ง การไหว้”  เพื่อการทำงาน และทำแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข  มีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  จำนวน  200 คน