tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ร่วมบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว RSS

 

  วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นางสาวพอหทัย วงศ์สวัสดิ์ นิติกรชำนาญการ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติด พื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย สำนักงาน ปปส. ภาค 5 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย และปลัดอำเภอออมก๋อย เป็นวิทยากรบรรยายภารกิจ กฎหมายในความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 50 คน