tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา รุ่นที่ 7 หลักสูตร “การทำตุ๊กตาไตลื้อ” RSS

 

ศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา รุ่นที่ 7 หลักสูตร “การทำตุ๊กตาไตลื้อ” ซึ่งผู้สูงอายุที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ นางฟองจันทร์ ธิธรรมมา อายุ 61 ปี และมีผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 10 คน ณ  บ้านเลขที่ 79/3 หมู่ 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่