tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา รุ่นที่ 6 หลักสูตร “การทำข้าวแต๋นทรงเครื่อง” RSS

 

ศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา รุ่นที่ 6 หลักสูตร “การทำข้าวแต๋นทรงเครื่อง”  ซึ่งผู้สูงอายุที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ  นางบัวจันทร์ นนทวาสี อายุ75 ปี  และมีผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 10 คน ณ  บ้านเลขที่ 27 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่