tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับเรือนจำกลางเชียงใหม่ RSS

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ Care: Center for Assistance to Reintegration and Employment และเฮือนพักก่อนรุ่งสาง (บ้านกึ่งวิถีชาย Halfway house) โดยเรือนจำกลางเชียงใหม่ เพื่อพัฒนากระบวนการสงเคราะห์ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ ซึ่งเป็นการสงเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น ที่พักฉุกเฉิน ที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร ค่าพาหนะในการเดินทางกลับภูมิลำเนา การจัดหางานให้ทำ ทุนประกอบอาชีพ ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง และการให้คำแนะนำปรึกษา เป็นการช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่เดือดร้อน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนกลับคืนสู่สังคม ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ลดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น แก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างครบวงจร ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่