tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ร่วมงานครบรอบ 48 ปี สวท.เชียงใหม่ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานครบรอบ 48 ปี วันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (สวท.เชียงใหม่) ณ อาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้ สำนักงานฯ ได้มอบทุนสำหรับจัดกิจกรรมโครงการ “สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน” โดยมีนางสาวธนวันต์  ชุมแสง  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ