tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

บรรยาย “การแนะแนวทางด้านการประกอบอาชีพ” โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ RSS

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางฉันทนา วงค์เคียน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานและนางสาวชญาภา ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “การแนะแนวทางด้านการประกอบอาชีพ” ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสำหรับผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562  ณ  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  มีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 130 คน