tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ร่วมโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฯ พบปะประชาชน RSS

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแนะนำภารกิจสำนักงาน ตลอดจนให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ให้แก่บุคคลที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่