tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดโครงการเชียงใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่แรงงานก่อนและวัยเกษียณ RSS

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเชียงใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่แรงงานก่อนและวัยเกษียณ ในการหางานทำการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัยและประสบการณ์ การสำรวจความต้องการในการหางานทำและการแบ่งปันประสบการณ์ผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตหลังเกษียณและประกอบอาชีพอย่างมีความสุข โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 รุ่น/500 คน การอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่