tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ร่วมบรรยาย แนวทางการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ RSS

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมบรรยายวิเคราะห์เรื่อง แนวทางการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสถานการณ์ การผลักดันและขับเคลื่อนแนวทางการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนและปฏิบัติการนำร่องในท้องที่อำเภอไชยปราการเป็นแห่งแรกต่อไป