tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดโครงการเชียงใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่แรงงานก่อนและวัยเกษียณ 2 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเชียงใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่แรงงานก่อนและวัยเกษียณ ในการหางานทำ การประกอบอาชีพ

ที่เหมาะสมกับช่วงวัยและประสบการณ์  และการแบ่งปันประสบการณ์ ผู้สูงอายุ ในการใช้ชีวิตหลังเกษียณและประกอบอาชีพอย่างมีความสุข วิทยากรโดย นางศรีบุศย์ นันตา และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการอบรมรุ่นที่ 2 มีผู้รับการอบรมจำนวน 100 คน ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่