tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

โครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 RSS

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งได้มอบวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้เป็นอบรมในหลักสูตร"การทำขนมทองม้วนทองพับ" มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน เป็นผู้ว่างงาน ตกงาน ในพื้นที่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่1 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่