tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th
Home > ITA

ITA

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

09 Social Network

010 แผนการดำเนินงาน

2562

2563

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

2562

2563

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 e-service

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

2562

2563

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

2562

2563

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

023 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562-2563
ตารางการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปี 63

ตารางการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี 63

ตารางการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี 62

ตารางการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปี 62

ตารางการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปี 62

024 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562-2563

ตารางการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปี 63

ตารางการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี 63

ตารางการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี 62

ตารางการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปี 62

ตารางการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปี 62

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

031 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยการทุจริต

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

039 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

043 มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

046 มาตรการป้องกันการรับสินบน

047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์่ส่วนรวม

048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

FILE PDF