tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว (บุคคลบนพื้นที่สูง)
   แบบกรอกผู้ติดตาม ทบ2
   แบบกรอกแรงงาน ทบ1
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา 9
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 (2)
   ใบปะหน้า ตท.5การขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรการต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.10 การขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตราการต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.6 การขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.4 การขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรการต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.3 การขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.1 การขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว