tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th
   แบบ บต.50 อ. 2 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64
   แบบ บต.50 อ. 1 สำหรับต่ออายุ/ขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานตามมติครม. 20 ส.ค.62 ตามมติ 13 ก.ค.64
   แบบ บต. 47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต. 46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต. 45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคำต่างด้าวทำลงวันที่ 1 เมษายน 2563
   แบบ บต. 44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต. 38 แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 แห่ง พรก.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต. 37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรคสอง
   แบบ บต. 31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรคสี่
   แบบ บต. 30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 64
   แบบ บต. 28 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63-2
   แบบ บต. 27 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 63-1
   แบบ บต. 26 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63
   แบบ บต. 25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 59
   แบบ บต. 22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   ใบปะหน้า ตท.5การขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรการต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.10 การขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตราการต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.6 การขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.4 การขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรการต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.3 การขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.1 การขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

   สัญญาจ้างแรงงาน (กัมพูชา)
   สัญญาจ้างแรงงาน (ลาว)
   สัญญาจ้างแรงงาน (เมียนมา)
   แบบฟอร์มขอต่อวีซ่า ตม.7
   คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39 สำหรับแรงงานฯ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค.63
   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 62/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
   แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE
   แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน
   แบบร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ (แบบ ศร.1)
   แบบคำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
   แบบคำร้องขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
   คำขอรับหลักประกันคืน (แบบ นจ.8)
   แบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับแรงงานต่างด้าว)
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว (สำหรับนายจ้าง)
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   หนังสือมอบอำนาจ(ต่างด้าว)
   หนังสือมอบอำนาจ(นายจ้าง)