tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th
   แบบ บต.50 อ. 5 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 5 ก.ค.65
   หนังสือมอบอำนาจกรณีขอคืนค่าธรรมเนียม
   แบบฟอร์มขอคืนเงินกรณีจ่ายซ้ำ (มติ ครม. 5กค.65)
   แบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าวตามมติ ครม.28 ก.ย.64 [WORD]
   แบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าวตามมติ ครม.28 ก.ย.64 [.PDF]
   แบบ บต.50 อ. 3 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 28 กย.64
   แบบ บต.55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2
   แบบ บต.54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)
   แบบ บต.53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ตามาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 46 วรรคสาม หรือมาตรา 50 วรรหนึ่ง (3)
   แบบ บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง
   แบบ บต.50 อ. 2 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64
   แบบ บต.50 อ. 1 สำหรับต่ออายุ/ขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานตามมติครม. 20 ส.ค.62 ตามมติ 13 ก.ค.64
   แบบ บต. 47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต. 46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต. 45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคำต่างด้าวทำลงวันที่ 1 เมษายน 2563
   แบบ บต. 44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต. 38 แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 แห่ง พรก.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต. 37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรคสอง
   แบบ บต. 31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรคสี่
   แบบ บต. 30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 64
   แบบ บต. 28 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63-2
   แบบ บต. 27 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 63-1
   แบบ บต. 26 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63
   แบบ บต. 25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 59
   แบบ บต. 22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   ใบปะหน้า ตท.5การขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรการต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.10 การขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตราการต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.6 การขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.4 การขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรการต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.3 การขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
   ใบปะหน้า ตท.1 การขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

   คำร้องขอเพิ่มนายจ้าง
   แบบการขอปรับปรุงข้อมูลระบบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65
   (มติครม.5 ก.ค.65) แบบแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างต้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (อายุไม่เกิน 18 ปี)
   แบบฟอร์มขอย้ายดวงตรา VISA (สำหรับ ตม.)
   สัญญาจ้างแรงงาน (กัมพูชา)
   สัญญาจ้างแรงงาน (ลาว)
   สัญญาจ้างแรงงาน (เมียนมา)
   แบบฟอร์มขอต่อวีซ่า ตม.7
   คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39 สำหรับแรงงานฯ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค.63
   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 62/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
   แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE
   แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน
   แบบร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ (แบบ ศร.1)
   แบบคำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
   แบบคำร้องขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
   คำขอรับหลักประกันคืน (แบบ นจ.8)
   หนังสือมอบอำนาจ(ต่างด้าว)
   หนังสือมอบอำนาจ(นายจ้าง)