tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครอง

คนหางาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้บริการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และเป็นธรรมโดโ

โดย

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลแรงงาน

3. ให้คำปรึกษาส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดให้แก่ประชาชน

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย