tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
30-05-2019 เวลา 08:30 น. ถึง 31-05-2019 เวลา 16:30 น. นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ “CHIANG MAI IT JOB FAIR & CAREER EXPO 2019” วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้่างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
23-07-2019 เวลา 08:30 น. ถึง 23-07-2019 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ศาลากลางเชียงใหม่ ชั้่น 1