tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
19-12-2018 เวลา 14:31 น. ถึง 19-12-2018 เวลา 14:31 น. นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งานและการเขียน Resume จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ผู้ที่ยังว่างงานและกำลังมองหางานทำ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานเพื่อสวัสดิการที่ดีขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงาน ขอให้เตรียมหลักฐานการสมัครงาน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) โดยให้เตรียมเอกสาร 1 ชุด ต่อการสมัครงาน 1 บริษัท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 26 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ศาลากลางเชียงใหม่ ชั้่น 1