tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

กรมจัด..ประกาศรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อทำงานกับบริษัท Singapore Airlines Limited

 

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(หญิง) ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซด์ของบริษัทโดยตรงได้ที่ www.singaporeair.com.sg/career ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธ.ค. 61

  นางพรปวีณ์  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางาน ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Stewardess) จำนวน 60 คน เพื่อไปทำงานกับบริษัท Singapore Airlines Limited  โดยรับสมัครคนหางานเพศหญิง ส่วนสูงตั้งแต่ 158 เซนติเมตรขึ้นไป สัญชาติไทย  จบการศึกษาระดับปริญญา  ปฏิบัติงานและประจำการที่ประเทศสิงคโปร์ได้  มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสูง (TOEIC คะแนนขั้นต่ำ 600 หรือ TOEFL คะแนนขั้นต่ำ 500) หากสามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  โดยมีเงื่อนไข  ในการจ้างงาน ดังนี้

  1. ระยะเวลาการจ้างงาน 5 ปี

  2. ค่าจ้างเดือนละ 1,380 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 32,689 บาทต่อเดือน (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 : 1 เหรียญสิงคโปร์ เท่ากับ 23.6879 บาท)

  3. มีสวัสดิการรักษาพยาบาล

  4. มีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ

  5. การจ้างงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท Singapore Airlines Limited อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งตามกฎหมายการจ้างงานของประเทศสิงคโปร์ นายจ้างจะสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงานของประเทศสิงคโปร์แล้วเท่านั้น

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางานหรือผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศได้รับทราบ และสามารถสมัครโดยตรงผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท Singapore Airlines Limited ทางเว็บไซด์  www.singaporeair.com.sg/career ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561   หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ กลุ่มงานบริหาร  การไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรืองานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 0-5311-2911-4 ต่อ 20 ทุกวันเวลาราชการ หรือ Line id @doecmi