tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

เตือน!! นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าว..การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่

 

  จัดหางานเชียงใหม่ เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว  อย่าหลงเชื่อข่าวว่าจะมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่เป็นอันขาด

  นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานจัดหางาน  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสอบถามจากนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวจำนวนหลายรายว่า   มีผู้มาชักชวนและอ้างว่าจะมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ และจะสามารถดำเนินการแทนได้  พร้อมทั้ง  จะให้จ่ายเงินเป็นค่ามัดจำการดำเนินการล่วงหน้านั้น  เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  ขอชี้แจงว่า ขณะนี้รัฐบาลและกรมการจัดหางานไม่มีนโยบายในการเปิดขึ้นทะเบียนใหม่ให้แก่แรงงานต่างด้าว  ที่เข้ามาใหม่หรือแรงงานต่างด้าวที่เคยได้รับอนุญาตทำงานและใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงแต่อย่างใด   จึงขอเตือนนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว อย่าได้หลงเชื่อข่าวดังกล่าว เพราะอาจ  สูญเสียเงินทองและขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว  ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  เมื่อมีการจ้างงาน หากแรงงานต่างด้าวออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ  รีบดำเนินการแจ้งออก ภายใน 15 วัน  สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ออกจากงาน จะต้องรีบหานายจ้างใหม่  และแจ้งการเข้าทำงานกับนายจ้างใหม่ ภายใน 15 วัน เช่นกัน  มิฉะนั้น แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงาน  ของคนต่างด้าว พ. ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ภายในอาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันและเวลาราชการ  โทร. 0-5311-2911-4 หรือ Line ID : @doecmi