tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวดี!! คนพิการมองหาสถานที่จำหน่ายสินค้า/บริการ แจ้งความประสงค์ได้ที่..จัดหางานเชียงใหม่ ศาลากลาง ชั้น 1

 

จัดหางานเชียงใหม่ แจ้งข่าวดีสำหรับคนพิการที่ยังขาดสถานที่/พื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อหารายได้ในการดำรงชีพ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ

  นางพรปวีณ์  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 309 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 ตั้งอยู่เลขที่ 158  หมู่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่าทางหน่วยงานได้ดำเนินการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า  หรือบริการ บริเวณด้านหน้าหน่วยงาน เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหารายได้ในการดำรงชีพ เช่น จำหน่ายสินค้า/บริการ

  ดังนั้น คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่สนใจและยังขาดแคลนสถานที่/พื้นที่ในการประกอบอาชีพ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 โทร. 0-5311-2744-6  ต่อ 25 , 26 ในวันและเวลาราชการ