tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดหางานเชียงใหม่..ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุฯ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา

 

จัดหางานเชียงใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละสาขา ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา

นางพรปวีณ์  วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำ ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาใช้ในการปรับสมดุลการทำงานของสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดทำโครงการส่งเสริม  การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้  มีงานทำในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรม 1 อำเภอ  1 ภูมิปัญญา โดยการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้  ให้แก่คนในชุมชน ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และเพื่อสืบสานไว้ให้เป็นมรดกทางปัญญา  ของชาติสืบต่อไป  โดยจ้างวิทยากรผู้สูงอายุทั้งหมด 18 คน (1 คน ต่อ 1 อำเภอ) ฝึกอบรม จำนวน 18 รุ่น 180 คน และ 2. กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 

ผลการดำเนินการฝึกอบรม ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค. 61) ได้ดำเนินการฝึกอบรมแล้วจำนวน 7 รุ่น ใน 7 อำเภอ ประกอบด้วย  

รุ่นที่ 1 หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว" ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง

รุ่นที่ 2 หลักสูตร "การทำโคมล้านนาลายต้อง" ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม

รุ่นที่ 3 หลักสูตร การสานตระกร้าไม้ไผ่” ตำบลป่าบง อำเภอสารภี

รุ่นที่ 4 หลักสูตร การตอกลายสลุง” ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

รุ่นที่ 5 หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่” ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง

รุ่นที่ 6 หลักสูตร การทำข้าวแต๋นทรงเครื่อง” ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย

รุ่นที่ 7 หลักสูตร การทำตุ๊กตาไตลื้อ” ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด

ผลจากการฝึกอบรมดังกล่าว จะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งถ่ายทอดไปสู่คนในชุมชน  เพื่อประโยชน์ต่อบุคคลรุ่นหลัง สามารถนำไปประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ต่อไป