tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

เชียงใหม่ขานรับ Thailand 4.0 เตรียมเปิดศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

 

จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ จัดหางานเชียงใหม่และ BOI เตรียมเปิดศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวเพื่อทำงาน  ในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ต้นปี 2562

  นางพรปวีณ์  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบนำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน  ถือเป็นการปรับโครงสร้างการให้บริการภาครัฐในรูปแบบ One Stop Service Center โดยบริษัทที่ได้รับ  การส่งเสริมการลงทุนสามารถยื่นคำร้องและพิจารณาคำร้องแบบ Online : Single Entry ผ่านระบบนำร่อง Single Window เป็นการให้บริการแบบ E-Service ลดการมาติดต่อด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ ลดการใช้เอกสาร ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ในการยื่นคำขอ ผู้ยื่นสามารถติดตามสถานะคำขอได้ด้วยตนเองผ่านทาง E-mail ของผู้ติดต่อ ทั้งยังสามารถเลือกสถานที่ขอรับหนังสือและขอรับบริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ผ่านระบบ Single Window ได้ ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะเปลี่ยนจากเล่มเอกสารหรือบัตรแข็ง เป็นรูปแบบ Digital Work Permit บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

  สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ เมื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำขออนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for VISA and Work Permit สำนักงานจัดหางานจังหวัดและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด จะพิจารณาอนุญาตเบื้องต้นในระบบและแจ้งผลการพิจารณาทาง E-mail เมื่อคนต่างด้าวได้รับการอนุญาตเบื้องต้นแล้ว จะเลือกวันนัด  ด้วยตนเอง เพื่อมาชำระค่าธรรมเนียม แสดงตนเพื่อถ่ายรูปและลงลายมือชื่อดิจิทัล แล้วจะได้ Username  และ Password คนต่างด้าว เพื่อเข้าสู่ Application ชื่อ “Thailand Digital Work Permit” ใช้ได้ทั้งในระบบ IOS และ Android ซึ่งจะปรากฏ Digital Work Permit บนโทรศัพท์มือถือของคนต่างด้าว

  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันระบบ Single Window ได้เปิดใช้งานแล้ว จำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่  โดยในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการเปิดใช้งานระบบ Single Window for Visa and Work Permit ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา และเพื่อขานรับ Thailand 4.0 สำนักงาน  ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดเตรียมเปิดศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน แบบ One Stop Service ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่  ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในต้นปี 2562 เพื่อให้บริการแก่  คนต่างด้าวที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างครบวงจร  ซึ่งขณะนี้ มีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน จำนวน 648 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.0 5311 911-4 ต่อ 19 หรือ 20 ทุกวันเวลาราชการ

****************************************

Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

Website: www.doe.go.th/chiangmai

Email: cmi@doe.go.th

Line ID: @doecmi