tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดหางานเชียงใหม่..เตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน จัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

จัดหางานเชียงใหม่ จับมือสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อม  แก่กำลังแรงงาน เพื่อทดสอบความพร้อม ความถนัดด้านอาชีพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

  นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาดำเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ก่อนสำเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน  กระทรวงแรงงาน  โดยกรมการจัดหางาน ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย  ให้การสนับสนุนแบบทดสอบศักยภาพต่างๆ และการประมวลการทดสอบในระบบออนไลน์แก่นักเรียนและสนับสนุนข้อมูลอาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงานแก่เครือข่ายครูแนะแนวของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงความถนัดและความชอบประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตรงตามความสามารถ  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาทุกระดับในภาคเหนือ  จากข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2560 มีสถานศึกษา  ที่จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 สังกัด   โดยมีสถานศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 1,959 แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 461,821 คน  

  ผลการดำเนินการในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค. 61) ได้ดำเนินการ  แนะแนวการศึกษาและอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 แล้วจำนวน 10 รุ่น นักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด 3,474 คน ในสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 

    รุ่นที่ 1 โรงเรียนสันทรายหลวง

  รุ่นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)

  รุ่นที่ 3 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

  รุ่นที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

  รุ่นที่ 5 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 

  รุ่นที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

  รุ่นที่ 7 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

    รุ่นที่ 8 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

  รุ่นที่ 9  โรงเรียนไชยปราการ

    รุ่นที่ 10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

  ทั้งนี้ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จะทำให้นักเรียน/นักศึกษา สามารถก้าวสู่โลกการศึกษาและอาชีพ ตามทิศทางและความต้องการของตลาดแรงงาน   ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป