tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 167 จำนวน 61 รายวิชา

 

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 167 จำนวน 61 รายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาเรียน 150 ชั่วโมง เปิดรับสมัครเรียนในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ปฐมนิเทศและเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 7 มกราคม 2562 - 19 มีนาคม 2562 (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจหรือต้องการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.053-211592 ,053-221875 ต่อ 100 ,112