tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ครบแล้ว 18 อำเภอ..โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา

 

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 18 คน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดภูมิปัญญา จำนวน 189 คน ในโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ  ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562   

  นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลมีนโยบาย  ในการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ โดยเปิดรับสมัครผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีทักษะวิชาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา จำนวน 18 คน/อำเภอ พร้อมรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมตามสาขาต่างๆ สาขาละ 10 คน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 นั้น  ขณะนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวครบทั้ง 18 อำเภอ ผลการดำเนินการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 ใน 18 อำเภอ ประกอบด้วย  

  รุ่นที่ 1 หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว" ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง

  รุ่นที่ 2 หลักสูตร "การทำโคมล้านนาลายต้อง" ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม

  รุ่นที่ 3 หลักสูตร การสานตระกร้าไม้ไผ่” ตำบลป่าบง อำเภอสารภี

  รุ่นที่ 4 หลักสูตร การตอกลายสลุง” ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

  รุ่นที่ 5 หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่” ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง

  รุ่นที่ 6 หลักสูตร การทำข้าวแต๋นทรงเครื่อง” ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย

  รุ่นที่ 7 หลักสูตร การทำตุ๊กตาไตลื้อ” ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด

  รุ่นที่ 8 หลักสูตร การทำร่มโบราณ” ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง

  รุ่นที่ 9 หลักสูตร การทำผ้าคลุมไหล่ปกาเกอะญอ” ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย

  รุ่นที่ 10 หลักสูตร การทำอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ” ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ

  รุ่นที่ 11 หลักสูตร การปักผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยงสะกอ” ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา

  รุ่นที่ 12 หลักสูตร การทำกระเป๋ากระดาษสา” ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง

  รุ่นที่ 13 หลักสูตร การทำไม้กวาดตองกงและไม้กวาดทางมะพร้าว” ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง

  รุ่นที่ 14 หลักสูตร “การทำปลาแห้ง” ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า

  รุ่นที่ 15 หลักสูตร การทำหมอนหน้าจก” ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม

  รุ่นที่ 16 หลักสูตร การทำน้ำพริกคั่วทราย น้ำพริกเสวยและน้ำพริกสมุนไพร” ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง  

  รุ่นที่ 17 หลักสูตร การทำเมี่ยงและแปรรูปใบชา” ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย

  รุ่นที่ 18 หลักสูตร การย้อมผ้าและทอผ้าฝ้าย” ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด

  ผลจากการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง และสืบสานไว้ให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติสืบต่อไป