tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดหางานเชียงใหม่..เร่งสร้างความเข้าใจ แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างคนต่างด้าวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่  นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจ้างคนต่างด้าวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

  นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่  กำหนดจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ วันศุกร์ที่  26  เมษายน  2562  ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ .เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับความรู้  ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบทกำหนดโทษสำหรับการกระทำความผิดตามกฎหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 207 คน การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่มีแผนการให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างคนต่างด้าว  ไม่ต่ำกว่า 1,600 คน การจัดการประชุมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มาให้ความรู้เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าว เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาทิ เรื่อง การตรวจลงตรา Visa และการประทับตราการอนุญาตให้อยู่   ในราชอาณาจักร การรายงานตัว ๙๐ วัน และการแจ้งที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง “หน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างในการจ้างแรงงานต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง การตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง “การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้แก่แรงงานต่างด้าวและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว” โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และเรื่อง “การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง การตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดีนายจ้าง แรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมาย บทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการ  การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

  ผู้สนใจ ต้องการเข้าร่วมประชุม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๑๑-๒๙๑๑-๔ ทุกวันเวลาราชการ หรือ Line ID : @doecmi


Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

Website: www.doe.go.th/chiangmai

Email: cmi@doe.go.th

Line ID: @doecmi