tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS -TOPIK) ครั้งที่ 24