tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข่าวดี..กรมการจัดหางาน รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7 โควตากว่า 4,000 คน

 

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) เพื่อไปทำงานเกาหลีในประเภทกิจการ งานอุตสาหกรรมการผลิต  เกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง คนหางานในโซนภาคเหนือที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง

  นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ในประเภทกิจการงานอุตสาหกรรมการผลิต  โควตาผู้สอบผ่าน 2,061 คน  การเกษตร/ปศุสัตว์ โควตาผู้สอบผ่าน 800 คน และก่อสร้าง โควตาผู้สอบผ่าน 2,100 คน  โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภทกิจการงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง รับเฉพาะเพศชาย  ส่วนประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ รับทั้งเพศชายและหญิง  อายุระหว่าง 18 – 39 ปีบริบูรณ์  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  สายตาไม่บอดสี  ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือ  เป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค  มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติ  การกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง  เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ  เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี  เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด  ไม่เคยพำนักอาศัย  ในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนหางานหรือผู้ที่สนใจ  ได้รับทราบโดยทั่วกัน  โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวันเดือนปีเกิด  ให้ครบถ้วน จำนวน 2 ใบ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ใบ  รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว และไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้ว  ไม่เกิน 3 เดือน ถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 3 ใบ นำไปยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์การรับสมัคร ซึ่งมีจำนวน   4 แห่ง คือ 1. ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพฯ อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 บริเวณศูนย์การค้าเซียร์รังสิต   2. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง  3. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานี และ 4. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จำกัด (คลังใหม่)  โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 (จำนวน 3 วัน)  และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนหางานที่ประสงค์จะสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี คนหางานสามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกประเภทกิจการ ศูนย์ที่จะสมัคร และวันที่ที่จะสมัคร ได้ที่เว็บไซด์ toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงาน  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0-5311-2744-6 ทุกวันเวลาราชการ หรือ Line id @doecmi