tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ด่วน!! ช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 สมาคมการประมงฯ รับสมัครทำงานในภาคประมง

 

อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้ประกอบการประมงทะเล ที่ได้รับผลกระทบ  จากโรคระบาดโควิด 19 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยรับสมัครแรงงานไทยทำงานในตำแหน่ง นายท้ายเรือ/นายเรือ  ผู้ช่วยนายท้ายเรือ  ช่างเครื่อง และกรรมกร/ลูกเรือ กว่า 50,000 อัตรา

    นายสุธรรม  บัวแก้ว  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  สำนักงานจัดหางาน  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  ไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคประมงทะเล ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ ด้านการตลาด และ  การดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก คณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้นำเสนอ  8 ข้อร้องเรียนที่ผู้ประกอบการประมงทะเลในหลายครัวเรือน ต้องประสบกับปัญหาไปยังนายกรัฐมนตรี  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมง โดยหนึ่งในข้อร้องเรียนที่สำคัญคือ ขอให้ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์  ให้แก่แรงงานไทยที่ว่างงานจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทำงานในกิจการประมงทะเล  ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการ จำนวน 50,000 อัตรา เช่น ตำแหน่งนายท้ายเรือ/นายเรือ  ผู้ช่วยนายท้ายเรือ  ช่างเครื่อง และกรรมกร/ลูกเรือ เป็นต้น  โดยค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด   

  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทำให้ผู้ว่างงานมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ว่างงานและมีความสนใจ ประสงค์จะสมัครงาน  ในภาคประมง ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้รับทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจสมัครงาน  ในตำแหน่งดังกล่าว ประสานงานโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2452 0571-2 หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifisheries@windowslive.com  หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน