tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

มาตรการกำกับดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าว

 

จัดหางานเชียงใหม่ ย้ำนายจ้าง / สถานประกอบการ กำชับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแล

ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรการกำกับดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าว

  นายสุธรรม  บัวแก้ว  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ตามที่ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเงื่อนเวลา โดยเฉพาะให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อใช้เป็นการทั่วไป หรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

  1. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อน  การจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

  2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

  3. ให้บุคคลตามข้อ 2 ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

  4. ให้บุคคลตามข้อ 2 เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย

  5. ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือนายจ้างและสถานประกอบการ  กำชับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแลของท่าน ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่าเคร่งครัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2911-4 ในวันและเวลาราชการ