tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ศูนย์ EPS ประจำประเทศไทย แจ้ง..ขยายระยะเวลาจ้างงานแก่แรงงานต่างชาติ

 

นายสุธรรม  บัวแก้ว  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ตามที่กรมการจัดหางาน  ได้รับการประสานจากสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย (Human Resources Development Service of Korea in Thailand) เรื่อง การขยายระยะเวลาจ้างงานแก่แรงงานต่างชาติ  ที่ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นั้น

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาจ้างงานแก่แรงงานต่างชาติตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) วีซ่าประเภท E – 9 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทำงานกับสถานประกอบการ สำหรับแรงงานที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563  โดยจะได้รับขยายระยะเวลาการพำนักอาศัยและทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกจำนวน 50 วัน ยกเว้น   แรงงานที่ได้รับการจ้างงานซ้ำ (Re - Entry) จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) โทร.0-5311-2911-4 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน หมายเลข 1506 กด 2  กรมการจัดหางาน