tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดหางานเชียงใหม่...เผยช่องทางแจ้งว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนฯ คนไทยและคนต่างด้าว ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน

 

นายสุธรรม  บัวแก้ว  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ทำให้แต่ละประเทศใช้นโยบาย Lock Down และ Social Distancing ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว สถานประกอบการจำนวนมากต้องปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน ทำให้มีผู้ประกันตนไปขึ้นทะเบียนและรายงานตัว เพื่อขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางาน   จังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ  อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน  การขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน ดังนี้

  **กรณีคนไทย

  1. ให้ขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผ่านเว็บไซด์ empui.doe.go.th

  2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะขึ้นทะเบียนครั้งแรก) ผ่านเว็บไซด์ sso.go.th และเลือกขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

  **กรณีคนต่างด้าว

  1. ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน และเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงาน ให้แจ้งนายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย (มาตรา 13 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว   พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  ตามมาตรา 103  ทั้งนี้ สามารถแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาย่อย) และเว็บไซด์ http://eservice.doe.go.th/m หรือแอปพลิเคชั่น E-Infrom

    2. ให้คนต่างด้าวขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านทาง LINE ID : @doecmi

  สำนักงานฯ จึงขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีการเลิกจ้างพนักงานหรือผู้ประกันตนทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ที่ส่งเงินสมทบกับประกันสังคมตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน แจ้งให้ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงาน ตามวิธีการและขั้นตอนดังกล่าว  หากพบปัญหาการใช้ระบบหรือมีข้อสงสัย ให้ติดต่อศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112744 – 6 ต่อ 22-23