tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักแนะแนวอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

 

ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง  นักแนะแนวอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 18 – 24  มิถุนายน 2563  เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร จำนวน 1 อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มีรายชื่อดังนี้

1.  นางสาวสิรินภา  ขาวรรณา

2.  นางสาวพรนัชชา  กรรมใจ

3.  นางสาวธัญญารัตน์  ปินตามา

4.  นายเนติพงศ์  แสงวัง

5.  นางสาวชญาณี  ทาคำ

6.  นางสาวศุภดา  วงค์ใหญ่

7.  นางสาวพรจิตรา  ยาจันทร์

8.  นางสาวโศภิต  สัจจปัญญาพิทักษ์

9.  นางสาวรัตนา  จตุรแสงธรรม

10.  นางสาวพรศิรินทร์  กล้วยไม้ ณ อยุธยา

11.  นายสุพจน์  นุ้ยเจริญ

12.  นางสาวนันทวรรณ  ตาคำ

13.  นางสาวรัตติการ  สุวรรณปราการ

14.  นางสาวณฐารินทร์  ชีพเพียงสรวง

***ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน อย่างละ 1 ชุด  ดังนี้

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  สำเนาวุฒิการศึกษา

4.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5.  สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)

6.  สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยเอกสารหลักฐานการสมัครทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563  ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายใดไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดวัน - เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว รวมทั้ง ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รายใดที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบหลักฐานพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัคร จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 20 ภายในวันและเวลาราชการ