tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ข้อแจ้งที่สำคัญ..สำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่น

 

นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้รับการประสานจาก องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Organization for Technical Intern Training : OTIT) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่น ที่ประสบปัญหาเนื่องจากการตั้งครรภ์ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

  ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานที่ตั้งครรภ์

  1. การปฏิบัติตนเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์  ผู้ฝึกปฏิบัติงานฯ ที่ทราบว่าตนตั้งครรภ์ ให้ติดต่อแจ้งการตั้งครรภ์ ไปยังเขตปกครองในท้องที่ที่อาศัยอยู่หรืออาจขอรับคำปรึกษาจากองค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติ แห่งประเทศญี่ปุ่น (OTIT) ที่เปิดให้คำปรึกษาแนะนำในท้องที่ที่อาศัยอยู่ เมื่อติดต่อยื่นเรื่องแจ้งการตั้งครรภ์แล้ว ทางอำเภอหรือตำบลจะออกคู่มือประจำตัวแม่และทารก รวมทั้งบัตรรับตรวจสุขภาพผู้ตั้งครรภ์ เพื่อเข้ารับ  การตรวจครรภ์ตามกำหนด

  2. การฝึกปฏิบัติงานระหว่างตั้งครรภ์  การตั้งครรภ์ไม่ถือเป็นสาเหตุของการให้ออกจากงาน หรือให้ความไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนั้นๆ หากผู้ฝึกปฏิบัติงานฯ ประสงค์ที่จะทำงานต่อ สามารถฝึกปฏิบัติงานต่อได้ตามที่ต้องการ โดยขอลาหยุดงานได้ก่อนถึงกำหนดคลอด 6 สัปดาห์ และหากช่วงที่ลาหยุดงานไม่ได้รับเงินเดือน ทั้งก่อนและหลังคลอด สามารถรับเงินช่วยเหลือค่าคลอดได้จากประกันสวัสดิการสุขภาพจากเงินที่จ่ายประจำ ประมาณร้อยละ 60

  3. การฝึกปฏิบัติงานหลังจากคลอดบุตร  หลังจากคลอดบุตรแล้ว 8 สัปดาห์ ผู้ฝึกปฏิบัติงานฯ จะสามารถกลับไปฝึกปฏิบัติงานได้ตามปกติ แม้ว่าจะขอลาหยุดงานและเดินทางกลับมาคลอดบุตรที่ประเทศไทย ก็สามารถกลับไปฝึกปฏิบัติงานได้ โดยจะต้องยื่นเรื่องต่อองค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (OTIT) และแจ้งองค์กรกำกับดูแลเกี่ยวกับการกลับเข้าไปฝึกปฏิบัติงานหลังจากคลอดบุตร

  ทั้งนี้ ผู้ฝึกปฏิบัติงานฯ สามารถติดต่อไปยังองค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (OTIT) เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำหรือขอรับความช่วยเหลือเป็นภาษาไทยได้ในวันพฤหัสบดี เวลา 11.00 – 19.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น) หมายเลขโทรศัพท์ 0120-250-198 เว็บไซต์ https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/ สำหรับปัญหาหรือข้อกังวลเรื่องการตั้งครรภ์หรือเรื่องอื่นๆ ในการดำรงชีพ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ เว็บไซต์ http://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf และ http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ให้ได้รับสิทธิประโยชน์และได้รับความช่วยเหลือ ในข้อกังวลต่างๆอย่างทันท่วงที  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5311 2912-4 ในวันเวลาราชการ หรือ ID : Line @doecmi