tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว (ทุกกลุ่ม)

 

นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งผ่อนคลายการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น เนื่องจากขณะนี้พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในแคมป์ก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ  โรคโควิด - 19 ในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

  1. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 17/2564 เรื่อง ผ่อนคลาย  การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

  2. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant L-A จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  3. กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant L-A  ที่จะเดินทางจากพื้นที่อื่นเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

    3.1 แรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีชื่อนายจ้างตรงกับที่แจ้งไว้กับนายทะเบียน ไม่เป็นแรงงานต่างด้าวตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ  ที่แก้ไขเพิ่มเติม

    3.2 นายจ้างจะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ ณ สถานที่ทำงาน  ของแรงงานต่างด้าวนั้นตั้งอยู่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

     1) สำเนาหนังสือสัญญาจ้างงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงบัญชีรายละเอียดข้อมูลของแรงงานต่างด้าวที่จะทำการเคลื่อนย้าย

    2) สำเนาหนังสือเดินทางและหน้ารอยตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

    3) เอกสารหลักฐานระบุที่พักอาศัยที่ชัดเจนภายในจังหวัดเชียงใหม่

    3.3 นายจ้างต้องยื่นผลการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี RT-PCR  ของลูกจ้างที่ตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่

    3.4 เมื่อเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ ให้นายจ้างนำพาแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวต่อสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ ณ สถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวนั้นตั้งอยู่

  4. กรณีแรงงานต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant L-A ที่จะเดินทางออกไปทำงาน  ในจังหวัดอื่น ๆ นายจ้างต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอหรือหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยแสดงจุดหมายปลายทางสถานที่ที่จะไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ตามแบบที่กำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.doe.go.th/chiangmai)

  5. กรณีแรงงานต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant L-A ที่จะเดินทางไป-กลับระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน ให้ขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ  โดยนายจ้างจัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีความจำเป็นต้องเดินทางลักษณะไป-กลับ เป็นกิจวัตร ระหว่าง  จังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดดังกล่าวข้างต้น และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ออกหนังสือหรือเอกสารรับรองให้แก่บุคคลดังกล่าวตามแบบที่กำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.doe.go.th/chiangmai) เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/ด่านคัดกรอง

  6. เมื่อแรงงานต่างด้าวเข้าไปสถานที่ทำงานก่อสร้างหรือแคมป์แรงงานแล้ว ห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและครอบครัวออกนอกเขตอำเภอ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานธารณสุขอำเภอในพื้นที่พิจารณากลั่นกรองแล้วขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

  7. ให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานที่ทำงานก่อสร้างและแคมป์แรงงานก่อสร้างอย่างน้อย ดังนี้ จัดทำทะเบียนคนงานและครอบครัวที่พักอาศัย การแยกที่พักคนงานก่อสร้างให้มีห้องน้ำในตัว การจัดน้ำดื่มและภาชนะในการบริโภคไม่ให้แรงงานใช้ร่วมกัน จัดพื้นที่ให้เพียงพอไม่ให้เกิด  ความแออัด รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด (D-M-H-T-T-A)  กำหนดให้มีอาสาสมัครในแคมป์ก่อสร้างทำหน้าที่เฝ้าระวังการป่วยและการติดเชื้อ และให้อาสาสมัครดังกล่าวจัดทำรายงานเป็นประจำทุกวัน  ส่งให้หัวหน้าคนงานทราบพร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

  ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด  การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 0 5311 2912 - 4 ในวันและเวลาราชการ หรือ ID Line : @doecmi