tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

จัดหางานเชียงใหม่...จัดนัดพบแรงงาน Online (Chiang Mai Job Fair Online 2021)

 

นายวินัย  ทองอุบล  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลง ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งปิดกิจการ เป็นเหตุให้มีคนว่างงานเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ แต่ยังมีสถานประกอบการบางประเภทกิจการที่ไม่ได้รับผลกระทบและต้องการรับพนักงานเข้าทำงานเป็นจำนวนมาก การจัดงานนัดพบแรงงานรูปแบบเดิมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ได้  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว และอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการและผู้ต้องการหางานทำได้พบปะและสัมภาษณ์งาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดจัดงาน  นัดพบแรงงานรูปแบบ online ภายใต้ชื่องาน “Chiang Mai Job Fair Online 2021” ขึ้น ในระหว่างวันที่  6 – 7 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้ประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษา ได้มีงานทำ มีรายได้ และนายจ้าง/สถานประกอบการได้พนักงานตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการ 

   สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการหางานทำ สมัครเข้าร่วมงาน  นัดพบแรงงาน online “Chiang Mai Job Fair Online 2021” โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้ากับนายจ้าง/สถานประกอบการผ่าน QR Code ตามภาพถ่ายด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2564 และสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการผ่านระบบ Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการเข้าร่วม  รับพนักงาน ต้องสามารถสัมภาษณ์งานผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของบริษัทได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางกล่องข้อความ (Inbox) Facebook Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หรือ โทร. 0 5311 2744-6 ต่อ 22  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันเวลาราชการ