tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติครม. 5 ก.ค. 65 หลังเสร็จสิ้นการดำเนินการช่วงที่ 1

 

นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบให้มีการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะ  ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นั้น

  เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งให้นายจ้าง/สถานประกอบการทราบ ดังนี้

  1. คนต่างด้าวที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 แล้ว จะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้างจะต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565

  2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 แล้ว นายจ้างสามารถพิมพ์บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ได้ที่ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ดังนี้

    - แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 สถานะอนุมัติรายชื่อแล้ว กรณีบัญชีรายชื่อฯ ได้รับการอนุมัติแล้ว หรือ

  - แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 สถานะยื่นบัญชีรายชื่อเรียบร้อยแล้ว กรณีบัญชีรายชื่อฯ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

  สำหรับการดำเนินการตามมติครม. 5 กรกฎาคม 2565 ช่วงที่ 2 (ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2565) ชำระเงินค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ฉบับละ 900 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  ATM/ADM  Krungthai Corporate Online  Krungthai Next  Application “เป๋าตัง” และ Bill Payment Cross Bank  และการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (บต.50/อ.4) โดยบันทึกข้อมูล แนบไฟล์เอกสารตามแบบ อ.4  ช่วงที่ 3 (ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 - 13 กุมภาพันธ์ 2566) ยื่นเอกสารประกันสุขภาพ (โรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลเอกชน)  รับใบอนุญาตทำงาน  ตรวจอัตลักษณ์บุคคล  ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค (โรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลเอกชน)  ยื่นเอกสาร/พิจารณาอนุมัติในระบบ (ใบรับรองแพทย์, เอกสารการผ่านการจัดเก็บอัตลักษณ์) และการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้รับทราบและ  ดำเนินการดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง สามารถเข้ามาขอรับการช่วยเหลือ/ปรึกษา เกี่ยวกับการใช้งานระบบ ได้ที่งานพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) โทร. 0 5311 2911 ในวันและเวลาราชการ ID Line : @doecmi