tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา…รับสมัครถึง 15 กันยายน 65 นี้

 

นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณสมบัติ เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 35 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2530 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2545)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งงานที่รับสมัคร/อัตราค่าจ้าง/วุฒิการศึกษา

    - ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ดีแรห์ม หรือ ประมาณ 29,430 บาท  จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์

    - ตำแหน่งช่างกล (Machines Technician) จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม หรือ ประมาณ 24,525 บาท  จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง

    - ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง (Machines Operator/Machinist) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม หรือ ประมาณ 24,525 บาท  จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง

    - ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต (Operator) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,900 ดีแรห์ม หรือ ประมาณ 18,639 บาท  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

(หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 : 1 ดีแรห์ม เท่ากับ 9.81 บาท/ทุกตำแหน่ง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

   2. เงื่อนไขการจ้าง

    มีระยะเวลาสัญญา 3 ปี (ระยะเวลาทดลองงาน 6 เดือน หากต้องการลาออกต้องแจ้งล่วงหน้า  เป็นลายลักษณ์อักษร 30 วัน หรือจ่ายเงินให้แก่นายจ้างเป็นจำนวน 1 เดือน)  นายจ้างจัดหาอาหารให้วันละ 3 มื้อ จัดหาที่พักและการรักษาพยาบาลให้  ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 6 วันต่อสัปดาห์ (48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  การเดินทาง นายจ้างออกค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปดูไบ และตั๋วเครื่องบินขากลับ หากคนหางานทำงานครบสัญญาจ้างหรือหากนายจ้างเป็นผู้ยกเลิกสัญญา ยกเว้นลูกจ้างลาออกหรือผิดสัญญา  ค่าล่วงเวลาจ่ายตามกฎหมายแรงงานยูเออี   วันลาพักผ่อน 30 วันต่อปี ความคุ้มครองของประกันภัย นายจ้างจัดหาให้ตามข้อกำหนดของ JEBEL ALL FREE ZONE

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ มีคุณสมบัติครบถ้วนและ  ประสงค์จะสมัคร เตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร อาทิ ใบสมัครตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดที่ www.doe.go.th/overseas.หรือ เฟสบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง) กรอกข้อมูลให้ชัดเจน สมบูรณ์ ติดรูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)  สำเนาวุฒิการศึกษา  สำเนาใบรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)   สำเนาใบสำคัญการสมรสหรือหย่า (ถ้ามี)  ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนอื่น   ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)  จ่าหน้าซองระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (เขียนระบุไว้ด้านล่างที่อยู่ผู้รับ : เอกสารสมัครงาน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565 เท่านั้น (เปิดรับสมัคร  ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัคร  หรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายเท่าที่จำเป็นก่อนเดินทาง ได้แก่ ค่ารูปถ่าย  ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณีที่ไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุน  เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ โทรศัพท์หมายเลข 0 2245 1034 ในวันและเวลาราชการ