tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

นายจ้างบริษัท AL Madeed Contracting Est. ประเทศซาอุฯ รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง รวม 43 อัตรา… รับสมัคร 29 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 65 นี้

 

นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท AL Madeed Contracting Est. คุณสมบัติ เพศชาย อายุระหว่าง 22 – 45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอเข้าใจ หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งงานที่รับสมัคร/อัตราค่าจ้าง

    - ตำแหน่งพนักงานขับรถและควบคุมดูแล (Heavy Drivers and Operators) จำนวน 30 อัตรา

    - ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ (Machanic) จำนวน 10 อัตรา

    - ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 2 อัตรา  

    - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (DataEntry) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 2,000 – 3,000 ริยาล หรือ ประมาณ 18,766 – 28,149 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน  เงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 : 1 ริยาล เท่ากับ 9.3831 บาท)

   2. เงื่อนไขการจ้าง

    มีระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ชั่วโมงการทำงาน 8 – 10 ชั่วโมงต่อวัน..นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้ฟรี  จ่ายเงินค่าอาหารให้ 250 ริยาลต่อเดือน  จ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก  การรักษาพยาบาลนายจ้างจัดให้  การลาพักผ่อนในรอบปีได้ตามสิทธิโดยได้รับค่าจ้าง มีประกันสุขภาพ

  3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

    - ใบสมัครงาน ตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดที่ www.doe.go.th/overseas หรือเฟสบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง) กรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยการพิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว

    - Resume (จดหมายสมัครงาน ซึ่งเป็นข้อมูลประวัติส่วนตัวโดยย่อ พร้อมรูปถ่าย) ตามแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจนและสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว

    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี), สำเนาวุฒิการศึกษา

    - สำเนาใบขับขี่ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถและควบคุมดูแล), สำเนาใบฝึกอบรม, สำเนาใบทดสอบทักษะฝีมือในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี), สำเนาใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) หากเป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย

    - สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

    - สำเนาใบสำคัญการสมรสหรือหย่า (ถ้ามี)

    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัคร  สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่) โทรศัพท์ 0 5311 2911 – 4 ต่อ 20 หรือ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่ง  ไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ โทรศัพท์หมายเลข 0 2245 1034 ในวันและเวลาราชการ