tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

นายจ้างมาเลเซีย บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. รับสมัครพนักงานนวด 20 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. – 12 ต.ค. 65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd.ซึ่งประกอบกิจการร้านนวด จึงประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับบริษัทดังกล่าว ในตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เพศหญิงและเพศชาย อายุ 30 – 44 ปี 6 เดือน

  2. สามารถนวดแผนไทย สุคนธบำบัด นวดเท้า และสปาบำบัดอื่น ๆ

  3. มีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย อย่างน้อย 150 ชั่วโมง  จากสถานฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

  1. ใบสมัครตามแบบฟอร์ม (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th หรือ Facebook : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง) โดยกรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  3. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

  4. สำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย ตามที่กำหนดไว้  ในคุณสมบัติของผู้สมัคร (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย)

  5. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

  6. สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

  โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)  จ่าหน้าซองระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ :  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2245 1034  ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 12 ตุลาคม 2565 (ถือวันที่ไปรษณีย์หรือเอกชนต้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ) และเอกสารต้องถึงกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย  (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) โทรศัพท์ 0 5311 2911 ต่อ 19,20 / Line Official ID Line : @doecmi หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 ในวันและเวลาราชการ