tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

รับสมัครไปทำงานภาคเกษตร ในรัฐอิสราเอล ครั้งที่ 17 (ขั้นตอนการลงทะเบียน+ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานที่ต้องเตรียม)