tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

การดำเนินการเปลี่ยนเอกสารรับรองบุคคล (CI) แก่แรงงานเมียนมาที่มีเอกสารรับรองบุคคล (CI) ฉบับเดิม ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่อง การออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ของทางการเมียนมา ให้แก่แรงงานเมียนมาที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม2565 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนี้

  1. เห็นชอบให้ทางการเมียนมาดำเนินการเปลี่ยนเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ให้แก่แรงงานเมียนมาที่มีเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ฉบับเดิม โดยให้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  

  2. เห็นชอบการดำเนินการของทางการเมียนมาที่จะเพิ่มการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล  ของแรงงานเมียนมาที่ไม่มีเอกสารประจำตัว เพื่อพิจารณาออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ให้แก่แรงงานเมียนมาที่ได้รับอนุญาตทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีเอกสารประจำตัว โดยให้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  

  3. เห็นชอบสถานที่ออกเอกสารรับรองบุคคล ในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง และจังหวัดชลบุรี โดยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

  4. เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ร่วมดำเนินการในพื้นที่เดียวกับทางการเมียนมา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง และจังหวัดชลบุรี ในการพิจารณาอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานเมียนมาที่มาดำเนินการขอมีเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ณ สถานที่ดังกล่าว  

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานเมียนมา ได้รับทราบข้อมูล เพื่อให้สามารถอยู่และทำงานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารประจำตัวภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  ทั้งนี้ ทางการเมียนมาจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI)ให้แก่แรงงานเมียนมาที่มีเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ฉบับเดิม ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง และจังหวัดชลบุรี

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวและคุ้มครองคนหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) ถนนคันคลองชลประทาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2911 ในวันเวลาราชการ หรือ ช่องทาง LINE official : ID line @doecmi