tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

แจ้งนายจ้างและแรงงานสัญชาติลาว ถึงการดำเนินการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name List) เพื่อประกอบ การขอมีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับใหม่ ให้กับแรงงานสัญชาติลาวที่ทำงานในประเทศไทย

 

นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามผลการหารือระหว่างอธิบดีกรมการจัดหางาน และอธิบดีกรมการจัดหางาน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565  กรมการจัดหางานขอแจ้งให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานสัญชาติลาวที่ทำงานในประเทศไทย  กลุ่มแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีใบอนุญาตทำงานถึงวันที่13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ทราบถึง  การเข้ามาดำเนินการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name List) ของคณะผู้แทนทางการลาว และการเตรียมเอกสารประกอบการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name List) ดังนี้

  1. กรณีกลุ่มหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ไม่หมดอายุการใช้งาน

     - สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ฉบับ

    - สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Workpermit) หรือ ใบ ทร.38 หรือ ใบขึ้นทะเบียนอนุมัติรายชื่อ จำนวน 1 ฉบับ

    - สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของนายจ้าง อย่างละ 1 ฉบับ 

  2. กรณีกลุ่มหนังสือเดินทาง (Passport) หมดอายุหรือใกล้หมดอายุ

    - หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง

    - สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของแรงงาน อย่างละ 1 ฉบับ

    - สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Workpermit) หรือ ใบ ทร.38 หรือ ใบขึ้นทะเบียนอนุมัติรายชื่อ จำนวน 1 ฉบับ

    - สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของนายจ้าง อย่างละ 1 ฉบับ 

    - รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ใส่สูท ที่มีขนาด 4x6 เซนติเมตร จำนวน 3 ใบ   

  3. กรณีกลุ่มที่ไม่มีหนังสือเดินทาง (Passport) ให้มาขึ้นทะเบียนรับใบเดินทางชั่วคราว (ใบเหลือง) เพื่อเดินทางกลับ สปป.ลาว

    - สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านในลาวของแรงงาน หรือใบยืนยันที่อยู่จากบ้าน  ที่ตนเองอาศัยในลาว จำนวน 1 ฉบับ

    - รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ใส่สูท ที่มีขนาด 4x6 เซนติเมตร จำนวน 3 ใบ

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานสัญชาติลาว ได้รับทราบและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน –  4 พฤศจิกายน 2565  ณ พงพนาแมนชั่น  ตั้งอยู่ด้านหลังสถานเอกอัครราชทูตฯ สปป.ลาว (ประจำประเทศไทย)  เลขที่ 556 ถนนประชาอุทิศ ซอยรามคำแหง 39 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  เพื่อให้แรงงานสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ ที่พึงจะได้รับ  หรือหากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว  และคุ้มครองคนหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) ถนนคันคลองชลประทาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2911 ในวันเวลาราชการ หรือ ช่องทาง LINE official : ID line @doecmi