tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2566

 

นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2566 จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565

  ครั้งที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566

  ครั้งที่ 3 รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2566 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566

  ครั้งที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางาน นักเรียน และนักศึกษา ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา ที่สนใจสมัครและสอบคัดเลือกเป็นผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  โดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2566 ได้เตรียมความพร้อมในการสมัครและความรู้ทางคณิตศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อรับการสอบคัดเลือก ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://toea.doe.go.th ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน/คนหางานพิจารณาไตร่ตรองการโฆษณาชักชวนและข้อมูลต่างๆ ให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาส แสวงหาผลประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษาและทดสอบความรู้ด้านต่างๆ ในประเทศไทย 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดหางานต่างประเทศ  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  อาคารอำนวยการกลาง  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.) โทร 0-5311-2744 ต่อ 22,23 หรือลงทะเบียนผ่าน https://toea.doe.go.th หรือ Line Offcial ID : @doecmi